رئیس مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 44
دکتر امیر همایون ارمی


ایمیل :
Eramorg@yahoo.com
info@fh44-uast.ac.ir
مولف کتاب : اصول و فنون مذاکره
تدریس در دانشگاههای :
جامع علمی-کاربردی
دانشگاه تهران
دانشگاه امام صادق(ع)
مجتمع پژوهشی امام خمینی (ره)