آدرس مرکز: ميدان فردوسي - ايستگاه دروازه دولت - خيابان کريمي - خيابان محمد آقا پلاک 1
کد پستي : 1581858811
تلفن: 88812949 - 88828354
فکس : 88315561