آقای شهرآبادی 

  کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کاردانی حرفه ای بازاریابی

کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابر سی

خانم صالحی منفرد 

  کاردانی حرفه ای روابط عمومی

  کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی - آثار مکتوب و متون رسمی

کاردانی حرفه ای معماری داخلی

  کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه ای معماری - طراحی محیط داخلی

کارشناسی حرفه ای معماری - طراحی محیط بیرونی

خانم امیرخانی 

  کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - گرافیک

  کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی

کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی

کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری حسابرسی

کاردانی فنی معماری شهری

  کارشناس حرفه ای گرافیک –  تزیینی و محیطی

  کارشناس حرفه ای گرافیک – تصویرسازی

کارشناس حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه