شماره داخلی های مرکز
داخلی سمت نام
119 معاونت آموزش سرکارخانم نیک نژاد
121 - 88315529 کارشناس فناوری اطلاعات جناب آقای حسن
104 امور مالی جناب آقای ظهیر الدین
105 - 88310824 روابط عمومی سرکار خانم مرادی نیا
103 امور فارغ التحصیلان سرکار خانم سید مومن
116 امور دانشجویی # حراست دانشگاه جناب آقای خطیبی
114 کارشناس آموزش سرکارخانم امیرخانی
115 کارشناس آموزش سرکار خانم صالحی منفرد
117 کارشناس آموزش جناب آقای شهرآبادی
122 انتشارات دانشگاه جناب آقای نصیری
123